Stadgar för Lunds Bridgeklubb

Fastställda på föreningsmöte 2005-05-25 och årsmöte 2005-09-19. Ikraftträdande: 2005-09-19.

Reviderade (verksamhetsår mm) 2022-11-28 och fastställda vid föreningsmöte 2022-MM-DD.

Reviderade (flexibelt antal ledamöter) 2010-09-20 och fastställda vid föreningsmöte 2010-10-25.

Föreningens ändamål
1 § Föreningen är ideell och har till ändamål:
Att bereda sina medlemmar möjlighet att spela tävlingsbridge. Att verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge och genom information och kursverksamhet bidra till dess spridning och utveckling. Att såsom ansluten till Förbundet Svensk Bridge och Skånes Bridgeförbund företräda sina medlemmar.

Medlemskap
2 § Medlem är den som för innevarande verksamhetsår betalt medlemsavgift till Lunds Bridgeklubb och är medlem i Förbundet Svensk Bridge.

3 § Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.

4 § Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att iaktta ett för föreningen, överställda organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande. 

5 § Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller uteslutning ur föreningen. Styrelsen beslutar om avstängning och uteslutning.

6 § Medlemsavgiften utgörs av en årsavgift, som fastställs av årsmötet, gällande föreningens verksamhetsår.

Verksamhetsår
7 §
Föreningens verksamhetsår räknas från 1 september till 31 augusti påföljande år.

Styrelse
8 § Föreningen har en styrelse med minimum tre ledamöter med funktionerna ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och sekreterare. Dessutom ingår det antal ledamöter som bestäms på årsmöte eller föreningsmöte. Exempel på funktioner för dessa ledamöter är, medlemsansvarig, IT-ansvarig, tävlingsledaransvarig, ungdomsansvarig. Därutöver kan i styrelsen ingå det antal suppleanter, som utses på årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall av denne, av i första hand vice ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig om tre av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som stöds av ordföranden för mötet. Suppleanter ska kallas till styrelsemöten och har rösträtt om de ersätter någon ordinarie ledamot.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och skulder.

Styrelsen beslutar
9 §
Styrelsen beslutar i följande frågor:
Styrelsen beslutar angående firmateckning.
Styrelsen beslutar om föreningens förvaltning.
Styrelsen får fatta beslut om spelavgifter och avgifter för speciella arrangemang, inklusive Lundaligan.
Styrelsen fattar beslut om prispengar.
Styrelsen kan bevilja ersättning för kurser och tävlingsspel utanför klubben.

Styrelsen tar beslut om ersättning till personer, som handhar eller hjälper till med viss verksamhet.
Styrelsen kan besluta om lättnader i medlems- och spel- avgift, när särskilda skäl föreligger.

10 § Arvode till styrelsen bestäms på ordinarie årsmöte, varefter styrelsen beslutar om fördelningen.

Revision
11 § Antalet revisorer skall vara två samt en suppleant.
Styrelsen ska till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskapshandlingar inom en månad efter verksamhetsårets utgång.
Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper, protokoll och förvaltning under sistförflutna verksamhetsår. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Årsmöte
12 § Ordinarie årsmöte hålls under hösten varje år.
Dag och plats bestäms av styrelsen, som minst 14 dagar före årsmötet på lämpligt sätt utfärdar kallelse.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som på kallelse infunnit sig till detsamma. Varje medlem äger en röst. Röstning via fullmakt är inte möjlig.
Alla val sker öppet, såvida inte sluten votering yrkas av någon. Vid öppen omröstning äger mötets ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning ska lotten avgöra.
Val och beslut sker med enkel röstövervikt.

13 § Vid föreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.       Val av ordförande för mötet.
2.
       Val av sekreterare för mötet.
3.
       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.
4.
       Mötets behöriga utlysande.
5.
       Godkännande av dagordning.
6.
       Styrelsens verksamhetsberättelse.
7.
       Balans- och resultaträkning.
8.
       Revisionsberättelse.
9.       Ansvarsfrihet för styrelsen.
10.
   Framställan från styrelsen.
       - Planerad verksamhet och organisation. Här ska framgå hur många ledamöter och suppleanter som önskas av styrelsen för innevarande verksamhetsår.

11. Val av styrelse:           
   ·
 ordförande väljs för 1 år 
   · kassaförvaltare väljs för 2 år (val jämna år)
   · sekreterare väljs för 2 år (val jämna år)
   · övriga styrelseledamöter, med angiven funktion, väljs för ett eller två år      
   · suppleanter väljs för ett eller två år

12. Övriga val:
   · områdesansvariga med funktion för ett år
   · 2 revisorer och en revisorssuppleant för ett år
   · valberedning för ett år
   · festkommitté för ett år

13. Uttaxering: a) medlemsavgift, b) spelavgift.
14.
Framställan från enskild medlem.
15. Övrigt

14 § Av enskild medlem gjord framställan, som inte inom 2 veckor före årsmötet inlämnas till styrelsen ska bordläggas till kommande årsmöte om minst två ordinarie ledamöter så önskar.

Föreningsmöte
15 § Föreningsmöte utlyses av styrelsen, då omständigheter så fordrar. Anledningen till mötet ska anges på kallelsen. Föreningsmöte kan även hållas på begäran av medlemmar. Anhållan ska inlämnas till styrelsen och vara undertecknad av minst 5 medlemmar samt klargöra ärendet för vilket föreningsmötet begärs. Senast en månad efter inlämning ska det begärda föreningsmötet hållas. (Undantag för föreningsmöte gäller under sommarbridgen). För kallelse och beslut gäller samma som för årsmöte enligt 12 § med undantag av att kallelse till föreningsmöte kan göras med 10 dagars varsel. Föreningsmöte har rätt att fatta beslut i den fråga för vilken mötet har begärts.

Stadgeändring
16 § Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte/föreningsmöte. Föreslagen ändring ska senast 14 dagar före mötet göras tillgänglig för medlemmarna. I kallelsen till årsmötet/föreningsmötet ska ärendet särskilt omnämnas. För att förslaget ska gälla, ska beslutet fattas med 2/3 majoritet och bekräftas med 2/3 majoritet av ett därpå följande årsmöte/föreningsmöte, som ska hållas tidigast en månad efter beslutets fattande.

Föreningens upplösning
17 § Vid beslut om klubbens upplösning eller beslut, som kan leda till yttre styrning av föreningens angelägenheter, ska beslutet fattas med 2/3 majoritet och bekräftas med 2/3 majoritet av ett därpå följande årsmöte, som ska hållas tidigast en månad efter beslutets fattande
.