Regelverk för Lunds Bridgeklubb

Reviderad 2023-06-01/LÅL

Funktionärsersättningar

Ingen funktionär skall ha kostnader för att utföra sitt ideella arbete i Lunds Bridgeklubb. De ersättningar som utbetalas är ersättning för kostnader individen haft för att kunna genomföra sin uppgift. De skall dessutom vara beslutade på årsmöte eller motsvarande och förankrade inom styrelsen.

Styrelsemedlemmar (ordinarie och suppleanter) får istället för mötesarvoden sin medlemsavgift till Förbund, Distrikt och Klubb betald. I dagsläget innebär detta en kontantersättning med f n 470 kr per år vilka utbetalas strax före årsbokslutet.

Ovanstående gäller även för områdesansvariga.

Om möte hålls hemma hos någon ledamot utgår ersättning för mat o dryck med 25 kr per deltagare.

Revisorerna får vardera 200 kr för sitt granskningsarbete, utbetalas efter årsmötet.

Funktionärer vid spelkvällar (Kassör, Tävlingsledare, Serverings- och Städpersonal, och rapporteringsansvarig) får 1 spelavgift inklusive fika betald, f n 50 kr.

Icke-spelande TL vid barometertävlingar får ersättning med 200 kr.

Spelande TL vid silvertävling på kvällen (Lundaligan) får 1 spelavgift inklusive fika betald, f n 50 kr.

Icke-spelande TL och Assisterande icke-spelande TL vid silvertävling på kvällen (Lundaligan) får ersättning med 4 spelavgifter inklusive fika, f n 200 kr.

Tävlingsledare vid heldagssilvertävling får 1000 kr.

Extern tävlingsledare ersätts enligt gällande norm.

TL ansvarar själv för att ha en jourspelare på plats då vi har partnergaranti, om vederbörande anser att det behövs. Ersättning blir gratis spel alternativt att kassören betalar ut en spelavgift om jourspelaren inte får spela.

I analogi med detta får en TL som får gå hem (en annan TL tar över) kvittera ut en spelavgift som kompensation för resan mm.

Samma sak gäller för kassör som bara kommer för att ta upp spelavgifterna utan att själv spela i tävlingen.

 

Ansvarig vid våra lektioner får ersättning även för rimlig förberedelsetid, dvs. ersättning utgår med 8 spelavgifter inklusive fika, f n 400 kr, för 1 kvällslektion, eller med det belopp som avtalats med styrelsen.

Assistent vid kurs får 1 spelavgift inklusive fika betald, f n 50 kr.

 

Brickläggarna får ersättning med 1,25 kr per lagd bricka, utbetalas 3-4 ggr per år.

Inköpsrutiner

Alla inom styrelsen och alla områdesansvariga har rätt att köpa förnödenheter till klubben till ett belopp av max 2000 kr per inköpstillfälle. De inköpta sakerna/tjänsterna skall vara för klubbens räkning och kvitto/verifikat skall alltid överlämnas till kassaförvaltaren inom 1 vecka för bokföring och ev. utbetalning. Faktura från leverantör hanteras på samma sätt. Större inköp förankras genom styrelsebeslut.

De som har löpande kostnader för verksamheten, ex. vis utskrifter (resultatredovisning, protokoll, utbildningsmaterial o liknande) får ersättning för papper och printerkostnader. De som kopierar externt får ersättning för detta mot uppvisande av kvitto eller verifikat enligt ovan.

Reseersättningar

Reseersättningar (milersättning och ersättning för övriga reskostnader) skall på samma sätt vara förankrade i styrelsen och följa gängse normer och självkostnadsprincipen.

Klubben betalar kursavgifter och vissa andra kostnader då medlem deltar i kurs som sanktionerats av styrelsen eller utbildningsansvarig.

Milersättning utgår med 20 kr per mil vid bilresor som sanktionerats av styrelsen.

Måltidsersättning utgår vid heldagskurser eller liknande aktiviteter, där inte måltider ingår i avgiften.

Ersättning för övernattningar utgår vid flerdygnsaktiviteter, vilka sanktionerats av styrelsen.

Vid speciella tävlingar som SM eller liknande där det uppstår reskostnader, kan dessa helt eller delvis ersättas av klubben efter hemställan om detta till styrelsen eller till klubbens tävlingsansvarige, enligt ovanstående ersättningsregler.

Klubbmästerskap

Klubbmästerskap hålls en gång per spelår, företrädesvis i maj. Tävlingen hålls två på varandra följande måndagar och utlyses senast i januari samma år. Klubbmästerskap avgörs i partävling med handicap och ingår som del i vanligt spel måndagar.

För att kunna bli Klubbmästare i Lunds BK krävs att parets båda spelare är medlemmar i Lunds BK före första deltävlingens start och paret ska vara intakt i båda deltävlingarna dvs. ingen spelare får bytas ut.

Vinnare av klubbmästerskap är det par som fått högst procent med en decimal, eller med det antal decimaler, som senaste Ruterprogrammet kan prestera.

Slutresultatet räknas ut som summan av procent man fått i de bägge deltävlingarna. Om två par hamnar på samma procentsiffra vinner det par som vann det inbördes sista mötet och om paren inte mötts avgörs placeringen genom lottdragning.

Tävlingsledningen skall tillse att så många par som möjligt möts i de bägge deltävlingarna. Dock ska det senaste Ruterprogrammet kunna användas samt viss hänsyn tas till personer med så allvarligt rörelsehinder att de behöver vara sittepar. Tävlingsledare avgör vilka som ska vara sittepar.

Deltagande vid partävlingar

Medlemmar i Lunds Bridgeklubb, medlemmar i andra klubbar anslutna till SBF, medlemmar i Svenska Bridgeförbundet (SBF), medlemmar i andra Nationella Bridgeförbund, får spela vid våra tävlingar.

Man måste inte vara medlem i vår klubb för att spela, endast vid vissa tävlingar om särskilt beslut fattats.

Spelare som inte är medlemmar i SBF får spela mot deposition av 40 kronor, därefter skall de snarast uppvisa medlemskort i SBF eller kvitto på inbetald medlemsavgift.

Nya spelare som visar stort intresse samt deltagare på våra bridgekurser och motsvarande ges I-medlemskap enligt gällande regler.

Avgifter och prispengar vid partävlingar

Deltagaravgift vid vanliga partävlingar är 45 kr om kupong används, inklusive en dryck. Spelare som inte har kupong betalar 50 kr, (endast i undantagsfall.)

Kupongen omfattar 10 speltillfällen och kostar 450 kr, dvs. 45 kr per gång.

Kortet är inte individuellt men registreras på viss person vid köpet.

Innehavaren kan således betala med kortet för fler än sig själv och kassören markerar då aktuellt antal rutor.

Juniorer spelar för halv avgift och betalar således bara 225 kr för kortet men får då inte ’bjuda’ andra än juniorer för en markering och seniorer för två markeringar.

Kupongerna avses gälla för alla vanliga partävlingar hos oss hela året, undantag är Lundaligan (seriespel för lag) och våra Silvertävlingar.

Betalning för kupongerna kan ske till vårt Bankgiro 115-8765.

Vid kontantbetalning (endast i undantagsfall) får betalaren kortet direkt.

Vid girobetalning erhålls kortet vid betalarens nästa besök på klubben.

Förkommet kort ersätts inte utan att särskilda skäl redovisas och kuponger kan inte återbetalas i kontanter.

Deltagaravgift vid Lundaligan är 50 kr per spelare (inklusive fika), som lagkaptenen ombeds betala till vårt bankgiro och sedan samla in från lagets medlemmar.

Brons- respektive Silverpoäng utdelas enligt SBF:s regler vid samtliga tävlingar.

Priser vid Vår-, Sommar- och Höstbridgen utdelas i form av frispel enligt nedanstående tabeller

Vid Barometertävlingar delas bara ut priser till det bäst placerade paret men det utdelas rondpriser (värde 10 - 20 kr) till samtliga rondvinnare.

Vid Allemanskval och andra liknande tävlingar utgår inga priser, istället betalar klubben startavgiften till Allemansträffen för dem som kvalificerat sig och som har LBK som moderklubb.

Vid Vår- o Höstfest och speciella temakvällar utdelas varu- eller nyttopriser.

Avvikelser från ovanstående regler kan förekomma enligt beslut från styrelsen eller klubbens tävlingsansvarige.

Priser delas ut i båda kategorierna Handikapp och Scratch

Utdelning av priser: Tävlingsledaren delar ut priser så snart resultatet har fastställts. Först delas priserna för kategorin Handikapp ut och sedan delas priser ut till de bäst placerade i kategorin Scratch som inte redan fått pris. Priser som inte hämtas ut läggs sedan fram inför varje tävling. Priser som inte hämtas ut inom 6 månader återtas.

Tabell för Handikapp


Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    Värde

Antal par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32-35

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

450

 28-31

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

360

 24-27

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

270

 20-23

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

270

 16-19

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 12-15

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

180

   8-11

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

180

   6-7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Tabell för Scratch


Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    Värde

Antal par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32-35

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

360

 28-31

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

360

 24-27

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

270

 20-23

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 16-19

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 12-15

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

   8-11

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

   6-7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Deltagande vid externa tävlingar eller seriespel

Klubbmedlemmar som representerar klubben vid externt seriespel, deltagande i SM/DM eller kval till dessa, Allemansträffen, eller motsvarande tävlingar, får startavgiften betald, enligt beslut från Styrelsen.

Vid seriespel håller klubben också med viss materiel som protokoll etc.

Subventionering av fester

Dessa regler gäller för samtliga subventionerade fester inom klubben, såsom: Vårfest, Höstfest, Julfest och andra fester eller liknande aktiviteter. Grundregeln är att klubben kan subventionera medlemmar vid fester och liknande för flitigt deltagande i våra partävlingar.

Styrelsen fattar beslut om typ av fest eller aktivitet, plats och tidpunkt och om hur mycket som innefattas i subventioneringen, ex vis bara en viss summa eller hela den faktiska kostnaden, i regel betalar alla en viss minimiavgift.

Vid de större festerna skall det finnas en festkommitté och en budget för festen eller aktiviteten skall göras av kommittén. Om det uppstår risk att fastställd budget inte kan hållas kontaktas styrelsen omgående.

Subventionerad fest eller aktivitet skall utlysas till alla medlemmar i god tid.

Subventioneringen beräknas på deltagandet vid klubbens reguljära partävlingar de senaste 3 månaderna före avstämningsdagen. Med reguljärt spel avses partävlingar enligt de publicerade flitlistorna.

Sommarmånaderna, juni – augusti, kan ersättas med månaderna mars - maj, om detta blir mer gynnsamt för spelaren.

För full subventionering (100 %) krävs deltagande i 21 partävlingar, dvs. i genomsnitt sju per månad

Styrelsen kan besluta om högre subventionering för juniorer

Styrelsen kan fatta beslut om att förtjänstfulla insatser för klubben kan räknas in

Subventionering beräknas proportionellt till deltagandet, dvs. om man deltagit 100 % skall man subventioneras till 100 %. Detta administreras mha Ruterprogrammet där man genererar en eller flera flitlistor för den aktuella perioden. Avstämningsdag är sista dag för teckning till festen (eller den subventionerade aktiviteten).

Exempel på beräkning av subventionering:

1. En vårfest skall hållas den 25:e april

Sista teckningsdag och avstämningsdag är den 23:e april

Under avstämningsperioden 24 januari till 23 april aktuellt år har vi haft 24 spelkvällar, måndag och torsdag

De som då har spelat 12 gånger sedan den 24 januari skall subventioneras med 50 % av festens kostnad, eller av den summa som styrelsen beslutat skall vara subventionerad

2. Motsvarande för höstfesten görs beräkningen så att de senaste 3 månaderna före avstämningsdagen räknas och sommarbridgen juni-augusti skall tas med i beräkningen istället för vårens aktiviteter om detta blir mer gynnsamt för spelaren. Vid en höstfest som skall hållas med avstämningsdag den 20 oktober räknas således alltid perioden 1 september - 20 oktober och endera av perioderna 21 april - 31 maj eller perioden 21 juli - 31 augusti (dvs. i så fall lika med 21 juli - 20 oktober)

Sponsring av LBK´s juniorer

Junior är man till och med det spelår då man fyller 25 år.

Reglerna gäller för de juniorer som har Lunds Bridgeklubb som representationsklubb.

Juniorer betalar den av årsmötet fastlagda avgiften för att vara medlemmar i Lunds Bridgeklubb (för närvarande gratis).

Vid spel på vanliga klubbkvällar betalar juniorer 50 % av ordinarie avgift.

Vid subventionerade fester som vår- och höstfester och motsvarande, betalar juniorer 50 % av den avgift som kvarstår när avdrag gjorts baserat på närvaro.

Juniorer betalar halv kursavgift för kurser som ges av Lunds Bridgeklubb. Om lämplig kurs inte kommer att anordnas av Lunds Bridgeklubb inom rimlig tid, sponsrar Lunds Bridgeklubb motsvarande extern kurs med halva kursavgiften upp till 1000 kr.

Lunds Bridgeklubbs styrelse kan fatta beslut att sponsra juniorer de vill uppmuntra med belopp utöver ovan nämnda och även med andra lämpliga åtgärder.

Regler för seriematcher i Lunds Bridgeklubbs lokal och tariffer för detta

Lag som representerar Lunds BK och LUCK i seriespelet dvs. Skåneserien, SM/DM-lag, mm, kan få spela sina hemmamatcher i lokalen om man inte kan ha matchen i hemmet. Även andra matcher kan få spelas om det bedöms lämpligt men man måste alltid boka lokalen hos klubbens Klubbspelsansvarige.

1. Alternativ 1 är måndagar då vi inte har Barometer eller motsvarande

2. Alternativ 2 är torsdagar då vi inte har kurs

Servering vid dessa alternativ:

·        Servering med befintliga resurser som för lagspelarna omfattar en bulle och Kaffe/Te/Citronvatten.

·        Detta kostar 25 kr per spelare dvs.100 kr per lag dvs. totalt 200 kr för 1 lagmatch som lagledaren för hemmalaget skall betala, om man representerar Lunds BK eller LUCK.

·        Övriga klubbar betalar 300 kr per lagmatch som hemmalaget skall betala.

·        Hur mycket lagledaren sedan tar betalt av gästande lag regleras av gällande normer eller seriebestämmelser.

Regler för handicap vid partävlingar

Vid partävlingar torsdagar har vi alltid nationellt handicap.

Tills vidare har vi också nationellt handicap måndagar under hela året.