Protokoll från årsmöte i Lunds Bridgeklubb 2019-09-16

Närvarande är 18 medlemmar.

1. Lars Wahlgren väljs till ordförande för mötet.

2. Jessica Danielsson väljs till sekreterare för mötet.

3. Till justerare av protokollet och tillika rösträknare väljs Ulf Norman och Lennart Hammarholm.

4. Konstateras att årsmötet varit utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Dagordningen godkänns.

6. Verksamhetsberättelsen redovisas.

Det konstateras att medlemsantalet är stabilt och att lokalen fungerar hyfsat bra.

Det har varit ganska få tävlande på måndagskvällarna, medan deltagandet under torsdagskvällarna ökat signifikant.

Utbildningarna har varit fulltecknade. Under hösten har en kom-igång-igen-kurs hållits, intresset har varit stort och kursen uppskattad.

Två lyckade fester har hållits under året.

Klubben har skördat stora framgångar i extern tävlingsverksamhet.

Lunda-Silvret fick ställas in igen på grund av för få anmälda.

Ekonomin är god och styrelsen ser positivt på framtiden.

7. Lars-Åke Larsson redovisar balans- och resultaträkningen för 2018-2019. Värt att notera är att styrelsen under verksamhetsåret beslutat att dela ut flitpremier till medlemmarna. Detta har bokförts under ”övrigt”. Övriga skillnader beror på att intäkterna för tävlingarna minskat något och att kurserna felbudgeterats, samt att banken beslutat sig för att ta ut 900 kronor i avgift för klubbens konton. Festerna gick däremot med plus. Resultat- och balansräkningen godkänns och läggs till handlingar.

8. Mötesordföranden föredrar revisionsberättelsen eftersom revisorerna inte är närvarande. Ansvarsfrihet är tillstyrkt.

9. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Verksamheten planeras att fortsätta som tidigare, med partävling måndagar, onsdagar och torsdagar, Lundaligan, sommarbridge och Barometern första måndagen i månaden.

Höstfesten är planerad till den 27/10 och vårfest till mars-april. Lunda-Silvret Mixed kommer att spelas 20/10 och 22/3. Lunda-Silvret fortsätter som mixedtävling eftersom intresset har varit för lågt.

Kursen i höst hålls på torsdagar, men inför våren förs det för närvarande en diskussion om den ska vara på måndagar eller torsdagar. Det blir minibridge vid några tillfällen och klubben kommer som vanligt att delta på kulturnatten på biblioteket den 21/9 klockan 17-19.

Lokalen upplåts till Luck och med Örestadsligan andra tisdagen varje månad i september-maj, samt för hemmamatcher för klubbens lag i olika tävlingar.

11. Valberedningen presenterar sitt förslag till ny styrelse och årsmötet väljer i enlighet med detta:

Ordförande, omval 1 år                            Lars Wahlgren

V ordförande, omval 2 år                         Lars-Åke Larsson

Utbildningsansvarig, omval 2 år               Annika Nivestam

Styrelsesuppleant, nyval 2 år                    Jessica Danielsson

Styrelsesuppleant, fyllnadsval 1 år           Alve Wendt

Kvarstående styrelseledamöter är Kristina Johnson, Anita Larsson och Jan Eric Larsson.

Till funktionärer för ett år väljs Monica Cederberg (fest och kök), Arne Hansson (material och inventarier) och John Svensson (IT), alla omval.

12. Till revisorer för ett år väljs Svante Berglund och Sten Humble, båda omval. Till revisorssuppleant för ett år väljs Johan Erlandsson.

13. Till festkommittén väljs Lars Wahlgren, Mats Hommerberg och Ingrid Thernfrid. Årsmötet beslutar att en plats i festkommittén får vara vakant.

14. Till valberedning väljs Ingrid Thernfrid (sammankallande), omval, Margareta Falk, omval, och Håkan Danielsson, nyval, alla på ett år.

15. Årsmötet beslutar att spelavgiften blir oförändrad, 50 kronor per gång (med kupong 45 kronor). Juniorer betalar halv avgift. Även medlemsavgiften blir oförändrad, 50 kronor och gratis för juniorer. Dock aviseras att det kan bli en höjning framöver, eftersom det förs diskussioner i Svenska Bridgeförbundet om att höja avgiften till förbundet, och detta kommer i så fall Lunds Bridgeklubb att behöva följa med i.

16. Det beslutas att ersättningarna till styrelseledamöter och funktionärer förblir oförändrade.

17. Inga motioner har inkommit till mötet.

18. Övriga frågor: Det har kommit önskemål från den yngre generationen om veganskt alternativ på fikabordet. Styrelsen kommer att ta upp frågan.

19. Mötesordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Jessica Danielsson

Protokollförare

 

Justeras:

 

Lars Wahlgren   Ulf Norman   Lennart Hammarholm