Lunds Bridgeklubbs organisation

Arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmar och arbetsutskottsansvariga

Reviderad 2020-01-28 / Lars-Åke

 

Vår viktigaste uppgift är att se till att medlemmar och gäster får spela bridge under så trevliga former som möjligt vid våra partävlingar och andra arrangemang.

Tävlingsledaren är således en mycket viktig person och ansvarig för att det blir bästa möjliga spel enligt vårt program.

Denne skall ha god hjälp med övriga sysslor, iordningställande av bord, brickor och guidekort, resultatredovisning och servering av fika, mm, av alla andra funktionärer i klubben.

Vi skall sträva efter att ha en så bra lokal och så ändamålsenlig utrustning som möjligt, erbjuda bra parkeringsmöjligheter och god servering vid pauserna.

Vi skall också försöka rekrytera nya spelare och medlemmar genom lämpliga rekryterings- och utbildningsprogram och vi skall då framför allt prioritera ungdomar.

Rekrytering och vidareutbildning av tävlingsledare är också ett mycket högt prioriterat område.

Det löpande arbetet utförs av de ordinarie styrelseledamöterna och suppleanter samt de arbetsutskottsansvariga (områdesansvariga) och av våra tävlingsledare.

Gränserna för arbetet är inte skarpt markerade, alla skall hjälpas åt för att få en så bra bridgemiljö som möjligt inom klubben och för att verksamheten internt och externt skall fungera så klanderfritt som möjligt. Alla skall ha trevligt hos oss!

Nuvarande organisation (enligt stadgar och val)

Styrelse:

1.     Ordförande, Lars Wahlgren

2.     Vice ordförande, Lars-Åke Larsson

3.     Sekreterare, Kristina Johnson

4.     Kassör, Anita Larsson

5.     Utbildnings- och Medlemsansvarig, Annika Nivestam

6.     Tävlingsledning, Jan Eric Larsson

7.     Suppleant, Jessica Danielsson

8.     Suppleant, Alve Wendt

Arbetsutskott:

1. Monica Cederberg, Kök

2. Arne Hansson, Lokal- och Materielförvaltare

3. John Svensson, IT

Tävlingsledare:

Jan Eric Larsson, Lars Andersson, Lars-Åke Larsson, Lars Wahlgren, Kristina Johnson, Klas Sigbo, Annika Nivestam, Monica Cederberg, John Svensson, Izabella Johannisborg, Mats Hommerberg Alve Wendt och Sigrid Svensson.

Festkommitté:

Ingrid Thernfrid, Mats Hommerberg och Lars Wahlgren

Brickläggning:

Arne Hansson, Jouko Virta, Lars-Åke Larsson, Lars Wahlgren och Bertil Rewhus

Valberedning:

Ingrid Thernfrid sammankallande, Margareta Falk och Håkan Danielsson

Arbetsbeskrivningar

Ordförande

1. Företräda föreningen när inte särskild representant utsetts

2. Organisera klubbens personella tillgångar efter individens bästa förmåga

3. Fokusera på att utveckla Lunds Bridgeklubb på bästa sätt

4. Kontaktperson med SBF och Skånes BF parallellt med klubbspelsansvarig

Vice Ordförande

1.     Vara ordföranden behjälplig

2.     Ansvarar för Lundaligan

3.     Kontaktperson och samordnare för arbetsutskotten parallellt med kassören

4.     Informera via anslagstavlan parallellt med sekreteraren

5.     Kommunikationscentral, fixare, veta var saker finns, veta vad som borde göras

6.     Kontaktperson med SBF och Skånes BF

IT-ansvar (fn delat mellan John Svensson och Lars-Åke Larsson)

1.     Skötsel av dator med kringutrustning

2.     Lägga ut program och resultat mm på hemsidan och på Spadersidan

3.     Utskick av resultat mm och underhåll av vårt mail-adressregister

4.     Inrapportering av I-medlemmar mm till SBF

5.     Upplägg och skötsel av klubbens hemsida och Spadersidan

6.     Ruterprogrammets underhåll och dokumentation

7.     Bridgemate och systemets underhåll och dokumentation

8.     Dealer 4 programuppdateringar, dokumentation och visst underhåll 

Klubbspel (fn Lars-Åke Larsson)

1.     Göra upp förslag till spelprogram

2.     Ordna sanktioner o godkännanden för silvertävlingar och Lundaligan

3.     Samordna tidpunkterna för vår- och höstfest, julgodistävling etc. med Festkommitté och Kök

4.     Kora klubbmästare genom att arrangera klubbmästerskap, inklusive priser o prisutdelning

5.     Kontrollera och korrigera resultat i efterhand (rätt inmatning etc.)

Sekreterare

1.     Föra protokoll vid styrelse-, års- och föreningsmöten

2.     Sköta föreningens korrespondens

3.     Bevaka att vi för medlems-, telefon- och mail-adressregister
- Telefon- och mail-adressregister görs för närvarande i samarbete mellan Kassaförvaltare, Medlems- och IT-ansvarig

4.     Upprätta förslag till verksamhetsberättelse

5.     Informera via klubbens anslagstavla

Kassör, Kontaktperson (vissa sysslor i kombination med Lars-Åke)

1.     Ta upp spelavgifter vid klubbens speltillfällen, vilket delegeras vid behov

2.     Göra i ordning pengapriser, vilket delegeras vid behov

3.     Ansvara för att avgifter och utbetalningar för föreningens räkning verkställs

4.     Upprätta budget för verksamheten, tillsammans med områdesansvariga

5.     Sköta löpande bokföring över föreningens räkenskaper

6.     Upprätta resultat och balansräkning vid årsslut och aktuella sammanställningar till styrelsemötena

7.     Hålla löpande kontakt med revisorerna

8.     Kontaktperson och samordnare för arbetsutskotten

9.     Kontaktperson för partnerförmedling

10. Bevaka att lokalerna är välstädade och prydligt inredda

 

Utbildningsansvarig

1.     Initiera och administrera Lunds Bridgeklubbs grund- och fortsättningskurser

2.     Föra namnlistor över personer som är intresserade av olika utbildningar

3.     Hålla sig löpande informerad om vilka bridgekurser som ges i vårt närområde

4.     Ansvara för att nybörjar- och fortsättningskurser anordnas av LBK internt eller av anlitade externa kursledare

5.     Ansvara för schemaläggning och innehåll i lektionerna

6.     Hålla sig löpande informerad om kurslitteratur som är lämpliga vid vår utbildning

7.     Föreslå och göra inköp av kurslitteratur och program för självstudier

8.     Bevaka att utbildningsverksamheten utvecklas

9.     Förvalta vårt bibliotek

 

Tävlingsledning

1.     Tillse att kompetent tävlingsledning finns vid klubbens utannonserade speltillfällen

2.     Bevaka att Ruter och Bridgemate uppdateras och att TL utbildas i användandet

3.     Ansvarar för att skriftliga varningar som TL beslutat om verkställs

4.     Bokför muntliga och skriftliga varningar i pärm avsedd för detta.
– Pärmen är inte tillgängligt för klubbmedlemmar!

5. Leda arbetet och vara sammankallande för klubbens TL (se nedan)

 

LBK:s Tävlingsledare
Arbetet inom tävlingsledargruppen bedrivs enligt följande:

1. Sammanträden cirka 4 gånger om året, eller vid behov

2. Diskutera domslut och bevaka att de införs i det gemensamma arkivet. Syftet är att regelbrott ska ges samma bestraffning oavsett tävlingsledare och att tävlingsledarna gemensamt ska öka sin kompetens. Diskussionerna bör föras vid TL-möten och inte via e-post

3. Genomgång av regler för klubbspel o övriga tävlingar

4. Sträva efter att samtliga tävlingsledare skall delta i förbundets tävlingsledarutbildning samt medverka vid rekrytering av fler TL

5. En tävlingsjury är den instans som spelare ska vända sig till för att överklaga en tävlingsledares domslut. Tävlingsledare skall vid anmodan ställa upp i tävlingsjury. Mer information om tävlingsjury finns i dokumentet ”Info från tävlingsledarna”.

Lundaligan (Klas Sigbo och Vice ordförande)

1.     Göra upp förslag till serieupplägg

2.     Placera in anmälda lag på lämpligaste sätt

3.     Se över o uppdatera reglerna vid behov

4.     Vara TL vid speltillfällena

5.     Mata in resultat och erhållna silverpoäng enligt SBF:s regler för detta

6.     Bevaka att informationen på hemsidan uppdateras

Kök

1.     Ordna servering i kaffepausen varje ordinarie spelkväll. Förutom områdesansvarig skall ytterliggare funktionärer hjälpa till i köket vid behov

2.     Inköp av förtäring till kaffepausen samt vatten/läsk/öl som säljs vid varje ordinarie speltillfälle (Inköp av råvaror är för närvarande delegerat till Anita Larsson)

3.     Inköp av rondpriser till Barometer (delegerat till Anita Larsson)

4.     Inköp av köksutrustning och förbrukningsartiklar

Materialförvaltare

1.     Göra årliga inventeringar av bridgeutrustning och andra förråd och inventarier

2.     Sköta inköp av förbrukningsmateriel och fasta inventarier för bridgeverksamheten

3.     Reparera o underhålla all utrustning på bästa sätt, t ex initiera utbyte av kortlekar och lagning av bord

4.     Dokumentation av all utrustning som tillhör klubben

Lokalansvarig

1.     Ansvara för att lokalen är prydligt städad och ändamålsenligt inredd

2.     Se till att det finns lämplig utrustning för städning och annat underhåll

Ungdomsansvarig (hela styrelsen)

1.     Bevaka så ungdomarnas/juniorernas intressen tillvaratas på bästa sätt

2.     Bevaka att vi följer och utvecklar vår policy för hur ungdomar sponsras av Lunds Bridgeklubb

3.     Göra upp ”skräddarsydda” utvecklingsprogram i samråd med klubbens ungdomar

4.     Utarbeta strategier för hur vi ska få kontakt med bridgeintresserade ungdomar

5.     Vara insatt i vilka bidrag som kan sökas för ungdomar

6.     Söka sponsorer/mentorer för framgångsrika ungdomar

Festkommittén

1.     Ansvarar för att genomföra fester av olika slag

2.     Göra budget för aktuellt arrangemang m h t subventioneringar etc.

3.     Se till att inbjudan författas och läggs ut

4.     Kontakta externa leverantörer o boka lokal o ev. extrapersonal

5.     Ansvara för att utrustning för tävlingar flyttas till o från extern lokal

Brickläggning

1.     Ansvara för utrustningens skötsel och underhåll

2.     Initiera inköp av kortlekar och brickor

3.     Planering av brickläggning m.h.t. behovet

4.     Läggning av brickor för vår egen och andras verksamhet

5.     Svarar för att vi följer SBF:s regler för Maskinell duplicering av brickor