Kallelse och förslag till dagordning vid Lunds Bridgeklubbs ordinarie årsmöte

måndagen den 16 september 2019 i kaffepausen.

Dagordning enligt stadgarna:

 

1.     Val av ordförande för mötet.

2.     Val av sekreterare för mötet.

3.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.

4.     Mötets behöriga utlysande.

5.     Godkännande av dagordning.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Balans- och resultaträkning.

8.     Revisionsberättelse.

9.     Ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Framställan från styrelsen:

·       Planerad verksamhet och organisation

·       Budgetförslag

11. Val av styrelse:         

·       Ordförande väljs för 1 år

·       Vice ordförande väljs för 2 år

·       Utbildningsansvarig väljs för 2 år

·       Suppleant väljs för 1 år

·       0-5 utskottsansvariga funktionärer väljs för 1 år

12. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant för 1 år.

13. Val av festkommitté för 1 år

14. Utse valberedning för 1 år.

15. Uttaxering: a) medlemsavgift, b) spelavgift.

16. Bestämning av styrelsens ersättning.

17. Framställan från enskild medlem.

18. Övriga diskussionsfrågor.

 

Kontakta gärna någon i styrelsen eller valberedningens ordförande

Arne Hansson om ni har frågor eller kloka synpunkter