Kallelse och förslag till dagordning vid Lunds Bridgeklubbs årsmöte

måndagen den 28 november 2022 i kaffepausen.

Dagordning enligt stadgarna:

 

1.     Val av ordförande för mötet.

2.     Val av sekreterare för mötet.

3.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.

4.     Mötets behöriga utlysande.

5.     Godkännande av dagordning.

6.     Ändring av stadgarna enligt förslag

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

8.     Balans- och resultaträkning.

9.     Revisionsberättelse.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Framställan från styrelsen:

·       Planerad verksamhet och organisation

·       Budgetförslag

12. Val av styrelse:         

·       Ordförande väljs för 1 år

·       Kassör väljs för 2 år

·       Sekreterare väljs för 1 år

·       Ledamot väljs för 2 år

·        Fyllnadsval Tävlingsledning väljs för 1 år

·       Suppleant väljs för 1 år

·       0-5 utskottsansvariga funktionärer väljs för 1 år

·       Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant för 1 år.

·       Val av festkommitté för 1 år

·       Utse valberedning för 1 år.

13. Uttaxering: a) medlemsavgift, b) spelavgift.

14. Bestämning av styrelsens ersättning.

15. Framställan från enskild medlem.

16. Övriga diskussionsfrågor.

 

Kontakta gärna någon i styrelsen eller valberedningen om ni har frågor eller kloka synpunkter