Protokoll fört vid Föreningsmöte i Lunds Bridgeklubb 2023-02-13

1.     Mötet öppnades av klubbens sekreterare Lars-Åke Larsson

2.     Ingrid Thernfrid valdes till ordförande för mötet

3.     Lars-Åke Larsson valdes till sekreterare för mötet

4.     Arne Hansson och Lennart Månsby valdes till justerare och tillika rösträknare

5.     Dagordningen godkändes

6.     Kallelse till mötet godkändes. Den har i god tid före mötet dels publicerats på

7.     klubbens anslagstavla och dels på hemsidorna, och mailats till alla som angett en giltig mailadress.

8.     Årsmötesprotokollet gicks igenom översiktligt med fokus på punkt 6, beslutet om stadgeändring

9.     Stadgarna gicks igenom översiktligt för att visa hur de lyder efter ändringen

10. Beslöts om ändring av stadgarna enligt årsmötets beslut

11. Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna

 

Lund som ovan

Lars-Åke Larsson

Sekreterare Lars-Åke Larsson

                 

Justeras

Arne Hansson                                Lennart Månsby

Arne Hansson                                                    Lennart Månsby