Protokoll från årsmöte med Lunds bridgeklubb 2022-11-28

 

Årsmötet hölls i klubbens lokaler och inleddes med att ordföranden Alve Wendt hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

 

1.       Alve Wendt valdes till mötesordförande.

2.       Ingrid Thernfrid valdes till mötessekreterare.

3.       Pierre Carbonnier och Arne Hansson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

4.       Beslutades att årsmötet hade utlysts på ett korrekt sätt.

5.       Dagordningen godkändes.

6.       Styrelsens förslag att ändra i stadgarna så att klubbens verksamhetsår i fortsättningen ska vara 1 september till 31 augusti godkändes. Beslutet ska under det kommande året fastställas vid ett föreningsmöte.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden januari 2022 till november 2022 föredrogs och godkändes. Den förkortade verksamhetsperioden är en följd av Corona-pandemin.

8.       Balans- och resultaträkning föredrogs.

9.       Revisionsberättelsen presenterades.

10.     Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.     Styrelsen presenterade planerade verksamheter innefattande partävling med nationellt handicap måndagar, spelträning med nationellt handicap på torsdagar, fortsatt spel i Lundaligan, sommarbridge måndagar och torsdagar, barometertävling 1 gång per månad, frispel som vinst, grundkurs vårterminen 2023, fortsättningskurs höstterminen 2023 och erbjudande om tävlingsledarutbildning till intresserade medlemmar.

          Budget för det kommande verksamhetsåret föredrogs och godkändes.

12.     Till klubbens ordförande för 1 år valdes Ingrid Thernfrid

          Till sekreterare för 2 år valdes Lars-Åke Larsson

Till kassör för 1 år valdes Alve Wendt

          Till tävlingsledaransvarig för 1 år valdes Lars Andersson

Till ansvarig för lokalvård och kök för 2 år valdes Anita Larsson

          Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Håkan Danielsson

          Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Ywa Daugaard

          Som ansvarig för IT valdes för 1 år John Svensson

          Till materialförvaltare valdes Mats Hommerberg

Festkommitténs arbetsuppgifter vilar tills vidare på styrelsen.

          Till revisorer för 1 år valdes Göran Kroon och John Svensson.

          Till revisorssuppleant för 1 år valdes Johan Erlandsson.

Till ny valberedning valdes Mats Hommerberg (sammankallande), Arne Hansson och Ronald Karlsson.

13.     Styrelsen föreslår att medlemsavgiften till klubben förblir oförändrat 50 kronor (gratis för juniorer).

          Spelavgiften föreslås förbli oförändrad 45 kronor inkl. fika (halv spelavgift för juniorer). Spelavgiften ska betalas med spelkupong via bankgiroinbetalning. Kontantbetalning 50 kronor inkl. fika endast i undantagsfall. Aktuell spelavgift gäller alla partävlingar. Spelavgift i Lundaligan föreslås vara oförändrat 200 kronor per lag och betalas in av lagledaren.

          Föreslagna avgifter godkändes.

14.     Styrelsemedlemmars och områdesansvariga ersättning föreslås oförändrat i att klubbens betalar deras medlemsavgifter till förbundet, distriktet och klubben. Brickläggare föreslås oförändrad ersättning med 1,25 kronor per bricka.

          Som tidigare gäller att:

          Funktionärer vid tävling spelar gratis.

          Ej spelande tävlingsledare vid barometertävling ersätts med 200 kronor.

          Extern tävlingsledare ersätts enligt gällande norm.

Revisorerna ersätts med 200 kronor var per år.

          Förslagen godkändes.

15.     Förslag att börja klubbens partävlingar klockan 18.00 har inkommit från en klubbmedlem. För och nackdelar med detta förslag diskuterades, varefter man gick till votering med handuppräckning. En stor majoritet röstade för att inte ändra tiden utan även fortsättningsvis börja partävlingarna klockan 18.30.

16.     Då klubben har en god ekonomi och en tämligen stor summa pengar på ej räntebärande bankkonto diskuterades huruvida dessa pengar kunde placeras klokare. Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med frågan.

          Ett förslag kring möjligheten att arrangera eftermiddagsbridge för dagslediga togs upp. Styrelsen ska titta närmare på idén.

17.     Ordföranden tackade för deltagandet och avslutade mötet.

 

Lund 2022-12-12

 

Ingrid Thernfrid

Sekreterare

 

Justeras:

Pierre Carbonnier                                 Arne Hansson