13 § Vid föreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.       Val av ordförande för mötet.
2.       Val av sekreterare för mötet.
3.       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.
4.       Mötets behöriga utlysande.
5.       Godkännande av dagordning.
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse.
7.       Balans- och resultaträkning.
8.       Revisionsberättelse.
9.       Ansvarsfrihet för styrelsen.
10.
   Framställan från styrelsen.
       - Planerad verksamhet och organisation.

Här ska framgå hur många ledamöter och suppleanter som önskas av styrelsen för innevarande verksamhetsår.

11. Val av styrelse:           
   ·
 ordförande väljs för 1 år 
   · kassaförvaltare väljs för 2 år (val jämna år)
   · sekreterare väljs för 2 år (val jämna år)
   · övriga styrelseledamöter, med angiven funktion, väljs för ett eller två år      
   · suppleanter väljs för ett eller två år

12. Övriga val:
   ·
 områdesansvariga med funktion för ett år
   · 2 revisorer och en revisorssuppleant för ett år
   · valberedning för ett år
   · festkommitté för ett år

13. Uttaxering: a) medlemsavgift, b) spelavgift.
14.
Framställan från enskild medlem.
15. Övrigt